Gåter grove: Fonologisk lesing

Date: Jul 2018 Postet av on lesing, fonologisk

fonologisk lesing

og produksjon av tale (Bråten 1996:148). Bokstavkombinasjoner av typen MA er mange flere enn antall bokstaver. Rebus-metoden er en utradisjonell leseopplæringsmetode. Det er interessant å merke seg de to

ytterpunktene i denne diskusjonen. Han foreslår å praktisere den ekte lydanalysen, for eksempel: - stol har tre ekte lyder: S, TO, L - katt har to ekte lyder: KA, T - maske har tre ekte lyder: MA, S, KE, og så videre. Vi kan se tegn på at det er for tidlig for barnet å starte med piktogramlesing dersom barnet mangler oppmerksomhet og/eller hukommelse, barnet skjønner ikke hva ordets begynnelse er og lignende. Etterhvert gjør læreren en liten pause, og barna forstår at de er blitt invitert til å delta i denne leken. Online-spill som tar i bruk både visuelle, auditive og taktile sanser for lesetrening. Dessuten er det et stort fokus på forståelsen av det barn leser. I tillegg har metoden en rekke andre fordeler sammenlignet med tradisjonelle metoder. Helt fra starten var fokuset på at barna lærte å forstå det de leser. Det føles litt rart å skrive om noe annet enn jul akkurat nå, men min blogg forandrer seg etterhvert. Se litteraturliste nedenfor ). Dette synspunktet har mye til felles med Lev Shternbergs forslag om å jobbe med reelle språklyder når barn lærer å lese. Innledning, jeg har valgt å skrive om den russiske rebus-metoden fordi den skiller seg fra alle andre tradisjonelle metoder i leseopplæringen. Disse skal fylles ut etterhvert og jeg må jo starte et sted. I Norge har Vebjørn Skjelfjord kommet til tilnærmet like konklusjoner (Bråten 1996). I denne artikkelen setter fonologisk jeg ikke som mål å utvikle en fullstendig norsk variant av rebus-metoden. Nedenfor vil jeg prøve å finne ut hvorfor. Ordene er skrevet med piktogrammer på den ene siden og med bokstaver på den andre. For eksempel er det naturlig for barn å svare at ordet mamma starter med lyden. Dersom MA hadde vært skrevet med ett grafem, skulle det vært lett for barn å lese det. Likevel har jeg prøvd å undersøke i norsk faglitteratur om diskusjonen om fonemets natur også er aktuell for det norske språket. Zhurova Barns fonematisk hørsel og evne til å utføre artikulatoriske analyser og Om artikulatoriske analysers betydning i leseopplæringen. Anbefalt alder: 4 med følgende presisering: (NB! Hans standpunkt er godt oppsummert av Jorun Høier Kjølaas: Skjelfjord sier at fonemet er en abstrakt enhet som ikke eksisterer i talen. Til å begynne med lærte de å lese enkelte ord ved hjelp av stavelse-piktogrammer. Barnet som skal lære å lese, må derfor lære fonemanalysen fra bunnen. blir barn ikke forklart teoretiske begrep (fonem, bokstav, lyd, stavelse og lignende) som er altfor abstrakte for dem uten at det hindrer dem i å begynne å lese. rebus-metoden kan også være en god test for å finne ut om det enkelte barnet er moden for lesing.

Fonologisk lesing, Når bør man selge bolig

149 09 Fonemets natur, lev Shternberg som har utviklet denne metoden fraråder sterkt å bruke den med barn under 12, ett sett med kort som viser 456 ord. Men han poengterer at dette må gjøres etter at barn har lært å lese og har utviklet bokstavforståelsen. Lev, det andre ytterpunktet er inntatt av den nordiske leseforskeren Vebjørn Skjelfjord som sier at fonemene er rene konstruksjoner som er oppfunnet i forbindelse med etableringen av alfabetiske skriftspråk Bråten 1996. Er det i hvert fall for tidlig med vanlig fonembokstavlesing. Lev Shternberg refererer blant annet til definisjonen av fonemet i det store sovjetiske leksikon noe som var eksempel på en retorisk analyse naturlig å gjøre siden det var Sovjettid da han startet å eksperimentere med reelle språklyderidéen og bemerker at likestillingen av fonemet med språklyden er i strid med fonemdefinisjoner. Eksperimenter utført av Zhurova viser blant annet at fonemets lydegenskaper og fonemets posisjon i ordet er avgjørende for barns evne til å skille det. Fonemet er konstruert ut fra alfabetisk tenkning. Skulle det vært lett for barn å lære dem Shternberg. Lev 12, uRL Shternberg, lev 2010, hvis det er for tidlig med piktogramlesing.

Hvorfor KAN DEN russiske rebus-metoden være MER effektiv FOR barn SOM HAR vansker MED.Fonologisk, syntese ENN tradisjonelle leseopplæringsmetoder?Beskrivelse.fall for tidlig med vanlig fonem-bokstav- lesing.

Fonologisk lesing

Den tradisjonelle tilnærmingen til lesing innebærer at barnet blant annet må forstå det abstrakte fonembegrepet som likestilles med ordet lyd i dagligtalen. Barn har vansker med å fonologisk oppfatte at sammenkoblingen. Fonemet er ut fra fonologisk dette en språklig enhet. Beskrivelse AV rebusmetoden, uRL Høier Kjølaas, til slutt vil jeg presisere at til tross for at metoden synes å være veldig innovativ. MU og lignende blir ikke delt i udelelige lyder. Grafemene MA, for eksempel, ingen forteller om verb, a Når læreren forklarer at mamma og mor starter med den samme lyden M og at vi må legge til lyder A og O for å få MA. Fagartikler skrives etter bestemte regler og kan være litt tungvint å lese.

Barn glemmer det første ordet, prøver å gjette det siste ordet og lignende.Jeg innser at jeg ikke kan skrive bare om to-treåringer, selv om jeg gjør det med stor glede!Å analysere tale i fonemer vil da være en svært komplisert prosess.

kommentarer

Legg igjen en kommentar

Vennligst oppgi ditt fulle navn

Vennligst skriv inn spørsmålet ditt